Our Amazing Team

Rajiv Tevtiya

Sunil Jain

Devraj Arya

Sumantra Mukherjee

Himanshu Yadav

Christina Kotian

Meghnath Badekar

Mohit Vyas

Ravindra Jadhav

Chetan Deokar

Pramod Murari

Siddharth Surana

Rachana Naik

Akshay Bhatia

Sumit Uttarwar

Shekhar Mangrule

Mousoomi

Pawan Sonti

Yogesh Bari

Sanket Tonape

Shailendra Chimanpure

"Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships." --Michael Jordan

Send us your resume